تشخيص كرم های سوزنی (كرمك)

روش جمع آوری نمونه برای تشخيص كرم های سوزنی (كرمك)

تخم كرم سوزنی به ندرت در مدفوع ديده می شود زيرا كرم ماده به مقعد مهاجرت كرده و تخم خود را در مقعد می ريزد. معمولاً مهاجرت كرم های سوزنی در زمان شب صورت می گيرد و تحريك مقعد توسط حركات اين كرم ها سبب بروز علائم عصبی و دندان فروجه (البته علل متعدد ديگری نيز وجود دارد) در بيماران كه عمدتاً كودكان هستند ميگردد.

براي جمع آوری تخم كرمك يك قطعه از چسب سلوفان (چسب اسكاج) را محكم به خارج يك آبسلانگ بچسبانيد و قسمت چسب دار آن را محكم به ناحيه مقعد فشار دهيد. سپس چسب را بلند كنيد و سمت چسبناك آن را روی لام شيشه ای كه از آزمايشگاه گرفته ايد بچسبانيد. از آن جا كه كرم ماده معمولاً در شب تخم ريزی می كند نمونه را صبح زود پيش از اين كه بيمار دوش بگيرد يا مدفوع كند تهيه نماييد. اثبات منفی بودن عفونت با كرم های سوزنی به حداقل 5 نمونه متوالی نياز دارد.