آزمایش قند خون دو ساعته

براي اين آزمايش علاوه بر نمونه گيري ناشتا به مدت دو ساعت بعد از صبحانه نمونه گيري ديگر صورت خواهد گرفت .

شرايط آمادگی

  • شب قبل از آزمايش حداقل 12 –10 ساعت ناشتا باشيد و در طي ناشتايي از خوردن چاي و قهوه پرهيز نماييد. پس از اين كه نمونه خون براي اندازه گيري قند خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولي كه هر روز مي خوريد را ميل نماييد.
  • وقتي آخرين لقمه صبحانه را ميل نموديد ساعت را يادداشت كنيد. نمونه گيري دقيقاً دو ساعت پس از ساعت مذكور انجام مي پذيرد.
  • حتي الامكان صبحانه را در آزمايشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمايش در آزمايشگاه منتظر بمانيد.
  • قبل از انجام آزمايش (در طي مدت ناشتايي شب قبل) و در حين دو ساعت آمادگي اكيداً از مصرف دخانيات اجتناب نمائيد.
  • در طول آزمايش (در طي دو ساعت) از ورزش و پياده روي خودداري نمائيد.
  • آزمايش را حتماً بايد قبل از ساعت 8 صبح شروع كنيد و از انجام آن در ساعات ديرتر روز خودداري نمائيد.
  • در طي دو ساعت آمادگي بعد از خوردن صبحانه،از هر نوع خوردني و آشاميدني (آب در حد متعارف اشكالي ندارد) خودداري نمائيد.