نمونه منی

دستورالعمل جمع آوری نمونه منی

  • آزمايش بر روی مايع منی به منظور تشخيص علت نازائی در مردان مورد استفاده قرار می گيرد. نمونه بايد ترجيحاً در آزمايشگاه تهيه شود و چنانچه اين امر ممكن نباشد، نمونه بايد در مدت كمتر از نيم ساعت به آزمايشگاه تحويل داده شود. در هنگام تحويل نمونه به آزمايشگاه زمان دقيق جمع آوری آن را به مسئول پذيرش اعلام نمائيد.
  • نمونه بايد پس از 3 تا 5 روز پرهيز از نزديكی يا انزال تهيه شود و نمونه هايی كه پيش از 2 روز و پس از 7 روز از آخرين نزديكی جمع آوری شود براي انجام آزمايش مناسب نيست.
  • وجود تب در خلال 3 روز پيش از انجام آزمايش، نتيجه را تحت تاثير قرار ميدهد.
  • بهترين نمونه منی نمونه ای است كه از طريق تحريك مصنوعی تهيه شده و در ظرف مخصوصی كه از طرف آزمايشگاه در اختيار شما قرار داده شده، جمع آوری گردد.
  • نمونه جمع آوری شده توسط كاندوم برای آزمايشگاه مناسب نيست.
  • بايد دقت شود كه تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ريخته شود، زيرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختيار آزمايشگاه قرار داده شود باعث به دست آمدن نتيجه غيرواقعی خواهد شد.
  • قبل از ريختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آن را به نزديك درجه حرارت بدن (37 درجه سانتيگراد ) برسانند.
  • از قرار دادن نمونه در حرارت كمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتيگراد خودداری نموده و سعی كنند تا زمان تحويل به آزمايشگاه آن را در دمای نزديك به حرارت بدن (37 درجه سانتيگراد) نگهداری كنيد.

توجه : نمونه ای كه از زمان جمع آوری آن بيش از يك ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش است.