جمع آوری نمونه ادرار تميز در خانم ها

دستور العمل جمع آوری نمونه ادرار تميز در خانم ها (كشت ادرار)

  • بهترين نمونه جهت تشخيص عفونت های ادراری ، نخستين نمونه ادرار صبحگاهی است .
  • پيش از انجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب نماييد.
  • دست های خود را كاملاً با آب و صابون به خوبی شسته و خشك نماييد.
  • درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد. تحت هيچ عنوان دست های شما نبايد با سطح داخلی ظرف ادرار با درب آن تماس پيدا كند.
  • با يك دست چين های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز كرده و با دستمال يك بار مصرف اطراف مقعد و پيشابراه را از جلو به عقب تميز كنيد. اين كار را دو بار تكرار نمائيد. البته در هر بار تميز كردن از يك دستمال تميز استفاده نموده و دستمال قبلی را دور بيندازيد.
  • درب ظرف كشت ادرار را با احتياط باز كنيد ، تحت هيچ عنوان دست های شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار یا درب آن تماس پيدا كند.
  • پس از اين كه جريان ادرار شروع شد، قسمت اوليه ادرار (2 ثانيه اول) را دور ريخته و بقيه ادرار را با حجم30 ميلی ليتر (حداقل نصف ظرف ) جمع كنيد. توجه داشته باشيد كه ظرف مذكور تحت هيچ عنوان با پوست اطراف ناحيه تناسلی تماس پيدا نكند.
  • درب ظرف را بسته و آن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.
  • در صورتی كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه شود ، لازم است تا به سرعت حداکثر نیم ساعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا‌ آن زمان در جای خنك نگهداری شود. بهتر است در صورت امكان شب پيش از نمونه برداری حمام كنيد.