بخش هورمون شناسی

هورمون یک کلمه یونانی به معنای “عاملی که می تواند چیزی را به جلو هل دهد.” در تعریف، هورمون ها مواد شیمیایی هستند که از یک سلول ترشح و به سلول هدف(که در نزدیکی آن یا دوردست آن قراردارد) می رسند، و باعث ایجاد پاسخ در سلول و بافت هدف میگردد.

دستگاه ها

 STAT FAX 4700

Mindray Cl1200