آزمایشات چکاپ

1:آزمایش‌های مربوط به چربی خون مانند کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL.
2:آزمایش‌های مربوط به شمارش سلول‌های خونی CBC.
3:آزمایش‌های مربوط به بیماری دیابت مانند اندازه‌گیری قند ناشتا، هموگلوبین A1C.
4:آزمایش‌های مربوط به عملکرد کبد مانند بیلیروبین، آنزیم‌های کبدی بخصوصGPT، GOT و آلبومین.
5:آزمایش‌های مربوط به عملکرد تیرویید مانندTSH، T4 و T3.
6:آزمایش‌های مربوط به بررسی عملکرد کلیه مانند آنالیز ادرار، اندازه‌گیری اوره و کراتینین.
7:آزمایش‌های مربوط به الکترولیت‌های خون مانند اندازه‌گیری سدیم، پتاسیم، کلسیم خون.
8:آزمایش‌های مربوط به غربالگری بیماری‌های بدخیم مانند PSA در تشخیص سرطان‌های پروستات
9:آزمایش پاپ اسمیر در زنان برای تشخیص سرطان‌های دهانه رحم.