آزمايش مايع منی (وازكتومی)

آزمايش مايع منی بعد از بستن لوله ها در مردان (وازكتومی)

انجام آزمايش منی در اين افراد مشابه انجام آزمايش معمولی منی است با اين تفاوت كه :

  • اين آزمايش بايد دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.
  • در طي 24 ساعت قبل از انجام آزمايش نبايد نزديكی صورت پذيرد يا مايع منی به هر علت دفع شود.

توجه: نمونه ای كه سه ساعت پس از جمع آوری تحويل آزمايشگاه شود، فاقد ارزش است.